تأثير فرهنگ ايثار و شهادت بر سرمايه اجتماعي با ميانجي گري باورهاي ديني


08 شهریور 1399 377 بازدید دانلود فایل پیوست

فرهنگ ايثار و شهادت، بستر موردنياز براي شکل گيري عالي ترين سطح از سرمايه اجتماعي در جامعه اسلامي را فراهم مي آورد. فرهنگ ايثار و شهادت ازطريق پيوند با باورهاي ديني، موجب برقراري اعتماد و توجه به ارزش هاي اخلاقي در افراد مي گردد، به زندگي آنان معنا مي بخشد و باعث تقويت و تحکيم سرمايه اجتماعي مي شود. هدف پژوهش حاضر؛ بررسي تأثير فرهنگ ايثار و شهادت بر سرمايه اجتماعي با درنظرگرفتن نقش ميانجي باورهاي ديني است.

 

 

این پژوهش را از قسمت فایل پیوست شده دریافت کنید

نظرات کاربران 0 نظر