مقاله آسيب‌های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان(تأکید بر دانشجویان دختر)


06 مهر 1399 94 بازدید دانلود فایل پیوست

آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي دختران نظير رفتارهاي ناهنجار، فراغت غيرمفيد، سردرگمي هويتي، استعمال مواد مخدر، بي تفاوتي يا پرخاشگري سياسي و... در بين بخشي از دانشجويان به طور نسبي وجود دارد که عمدتا ناشي از علل و عوامل خارج از دانشگاه است.

مطالعات در اين زمينه به ويژه در بخش دختران دانشجو اندک، موضوعات غيرکاربردي و نتايج آن ها مبهم است و ارتباطي با راهبردهاي فرهنگي ندارند. اندک بودن مطالعات براي شناخت هدفمند آسيب هاي اجتماعي بيانگر لزوم تصويب سياست ها و برنامه هاي لازم براي مطالعه، پيشگيري و کاهش اين آسيب ها در دانشگاه ها است.

هدف از اين مطالعه، بررسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي در بين دانشجويان دانشگاه ها با تاکيد بر دانشجويان دختر مي باشد که با روش اسنادي و فراتحليل مطالعات انجام يافته است.

 

این مقاله را از قسمت فایل پیوست شده دریافت کنید 

نظرات کاربران 0 نظر