اطلاعات تماس

اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره تماس: 
02182233253

ایمیل: 
F_ejtemaee@msrt.ir

فرم تماس