پژوهش ها و مطالعات

عوامل و نتایج گرایش به مواد مخدر صنعتی نوین

چکيده

درجهان امروزکه بزهکاری٬ آسیب های اجتماعی و انحرافات با پیشرفت علوم تغییرکرده٬ به تبع، مصرف مواد مخدر نیز از حالت سنتی به صنعتی تغییرکرده است، که عوارض جسمی٬ روانی و اجتماعی آن به مراتب بیشتر از مواد سنتی می باشد. پس عوامل تغییر الگوی مصرف را باید مورد بررسی قرار داد. این عوامل یا مربوط به ژنتیک فرد می باشد٬که عامل مستعد کننده در تغییر الگوی مصرف است یا فیزیک بدن، یا روان فرد و یا محیطی که فرد در آن زندگی می کند می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل زیستی- جسمانی، روانی و اجتماعی بر گرایش به مواد مخدر صنعتی است.  بنابراین با استفاده از منابع کتابخانه ای  به طرح چهارچوب نظری پژوهش و پس از آن به بررسی و تبیین این عوامل و تأثیر آن بر گرایش به مواد مخدر صنعتی پرداخته شده است. نگارنده، اعتیاد را به صورت یک درخت به نام درخت اعتیاد نوین ترسیم کرده که عوامل روانی، زیستی، ﺟﺳمانی و اجتماعی به عنوان نیازهای اولیه این درخت جهت رشد می باشد و ثمره این درخت که همان پیامدهای اعتیاد است، ترسیم شده است. در این درخت عوامل اجتماعی به عنوان مهم ترین عوامل گرایش به مواد مخدر صنعتی مد نظر قرار گرفته است و عوامل زیر به عنوان عوامل اصلی گرایش به این مواد ذکر شده است:

1- سهولت دسترسی 2- سهولت در حمل 3- سهولت در مصرف 4- تأثیر پذیری از دوستان

5- شادی مضاعف 6- فراوانی این مواد در بازار 7- سبک و شیوه زندگی خانواده

8- اختلالات روانی و بیماری جسمی 9- نبودن جایگزین مناسب در اوقات فراغت

10- عدم آگاهی از عوارض مواد


کليد واژگان
مواد مخدر صنعتی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی، عوامل زیستی.


نویسندگان

قدرت الله خسرو شاهی، استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
جلال ستایشی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
هاشم اندرزیان، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه اصفهان

 

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید