پژوهش ها و مطالعات

فراواني مصرف محرک ها و عوامل مؤثر در اعتياد به آنها از ديدگاه جوانان مراجعه کننده به مراکز درمان

چکيده

زمينه و هدف: مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، یکی از چهار بحران جامعه جهانی به شمار می‌روند .تبلیغات ماهواره ای و باورهای غلط اینکه این مواد باعث لاغری ،افزایش توان جنسی می شود ، از مهمترین دلایل افزایش میزان مصرف شیشه است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مصرف محرک ها در بين جوانان ، ميزان آگاهي آنان از عوارض و همچنين عوامل مؤثر در اعتياد به آنها از ديدگاه مراجعه کننده به مراکز درمان انجام گرفته است.

روش بررسي: اين پژوهش به روش توصيفي - تحليلي انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه را 200 نفر از مراجعه کننده به مراکز درمان مشهد تشكيل مي‌دهند كه با روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه‌ بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاي ANOVA و كاي‌دو تجزيه و تحليل شد.

يافته‌ها: نتايج نشان داد كه فراواني مصرف مت­آمفتامین 5/1% است. در خصوص عوامل مؤثر در اعتياد به مت­آمفتامین از ديدگاه جوانان، شايع‌ترين عوامل نگرش نادرست در مورد اثرات شادي‌آور موقت (5/96%)، ترغيب دوستان و جنس مخالف (96%)، ناتواني در ردكردن در خواست دوستان (2/95%) و عدم مراقبت والدين و عدم كنترل روابط دوستانه آنان (5/94%) بود. در خصوص ميزان آگاهي ، در مورد مت­آمفتامین ، نتايج نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي 86/9 (از 22 نمره) با انحراف معيار 8/3 و در حد ضعيف بود.

نتيجه‌گيري: با توجه به اثرات زیان بار استفاده مت­آمفتامین ، كنترل عوامل مؤثر فردي، خانوادگي و محيطي در پیشگیری اولیه از گرایش اعتیاد ضروري بوده و مستلزم آموزش‌هاي برنامه‌ريزي شده در جامعه مي‌باشد.


کليد واژگان
مت­ آمفتامین، مشكلات رواني، عملكرد هيجاني، وابستگي اجتماعي


نویسندگان

محسن نظری، کارشناس فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی (نویسنده مسئول)
اعظم رهنما، مدیر مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد بانوان
مهناز رشیدی مهر، مددیار مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد بانوان
سید اعظم حسینی مقدم، کارشناس مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد

 

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید