پژوهش ها و مطالعات

یک مطالعه در رابطه علل درگیر در مصرف کراک افغانی در بین زنان

چکيده

مقدمه: اعتیاد زنان جوان، به مواد جدیدی همچون کراک افغانی در ایران اخیرا رو به افزايش و مطالعات در این زمینه ناچیز است. بنابراين این پژوهش، با هدف بررسی دلایل درگیر درمصرف در بین زنان تحت درمان ، انجام شده است.

روشها و ابزارها: بررسی حاضر از نوع پژوهشهای مقطعی با رویکرد کمی-توصیفی است. این بررسی با روش نمونه گیری در دسترس و با مراجعه حضوری به 10 مرکز خصوصی و دولتی درمان سرپایی اعتیاد در کرج، تعداد 60 زن وابسته مصرف کراک افغانی تدخینی با میانگین سنی (8.4±) 32.1 سال، بر طبق معیارهای تشخیصی اختلالات روانپزشکی آمریکا برای وابستگی به افیونها انتخاب و مصاحبه حضوری در رابطه با دلایل اقدام به اولین مصرف کراک صورت پذیرفت. آناليز داده های کمی از روشهای آمار توصیفی در SPSS.18  انجام شد.

یافته ها: آنالیز داده ها نشان داد وجود مردان وابسته به کراک داخل خانواده (%58.5)، مردان وابسته به کراک خارج خانواده (%58.5)، میل داشتن به تجربه های تازه (46.2%)، خود اعضاء معتاد خانواده و آشنایان وابسته به کراک افغانی (41.5% )، خود درمانی (30.8%) و دوستان زن (24.6%)، مهمترین عوامل موثر در شروع اولین مصرف کراک افغانی در بین اعضاء نمونه بودند.

نتایج: یافته ها مبین تاثیرعمیق کمبود اطلاعات در زمینه تاثیرات شدیدا اعتیادآور کراک افغانی در بین زنان و تاثیر دوستان وابسته به کراک افغانی در اقدام به اولین مصرف میباشد. اطلاع رسانی در سطح جامعه در رابطه با کراک افغانی و تاثیرات مخرب جسمی و روحی آن، در کنار آموزش به خانواده ها می تواند راهبردهای توانایی در جلوگیری از مصرف این ماده باشد.

 

کليد واژگان

کراک افغانی، زنان، اعتیاد، دلایل، ایران


نویسندگان

مسعوده باباخانیان
داود حاجی پروانه

زهرا باباخانیان
هانیه رضازاده


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید